Služby

Služby pre zadávateľov zákaziek

 

S ohľadom na naše skúsenosti s obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác sme schopní zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania pre akýkoľvek predmet obstarávania podľa požiadaviek a pokynov zadávateľa zákazky.

V rámci procesu obstarávania zabezpečujeme nevyhnutné úkony od momentu plánovania obstarávania až po finálnu fázu, t. j. uzavretie zmluvy s následným plnením.

Viac

Služby pre záujemcov a uchádzačov

 

V rámci nami poskytovaných služieb sme schopní zabezpečiť kompletný monitoring verejných zákaziek primárne na území Slovenskej republiky a taktiež na území členských krajín Európskej únie, v predmete podnikania nášho klienta (záujemcu). Tak isto sme pripravení v prípade potreby adekvátne zasiahnuť do procesu obstarávania na strane uchádzača so zreteľom na hájenie jeho práv.

Viac

 

Komerčné obstarávanie

 

Pre subjekty, ktorým zo Zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z.) nevyplýva povinnosť realizovať obstarávanie za účelom zabezpečenia prostriedkov, resp. služieb, sme pripravení zrealizovať analýzu efektivity zavedenia tohto procesu do fungovania spoločnosti, resp. v prípade, že subjekt už daný proces realizuje avšak s nedostatočnými výsledkami, zabezpečíme analýzu vnútornej organizácie procesu obstarávania s cieľom jeho maximálneho zefektívnenia, vrátane tvorby individuálnych interných postupov.

Viac

Úplný outsourcing verejného obstarávania

 

Za účelom úplného odbremenenia zamestnancov subjektu od problematiky obstarávania do takej miery, aby sa plne venovali obchodným činnostiam, sme pripravení prevziať a realizovať celý proces verejného obstarávania, či už na strane zadávateľa zákaziek, alebo na strane záujemcu, resp. kombinovane. Tento variant zahŕňa celé spektrum činností  uvedených v službách poskytovaných pre zadávateľov zákaziek, záujemcov a uchádzačov, samozrejme v priebežnej súčinnosti s klientom.

Viac

 

Poradenstvo pri obstarávaní prostredníctvom EKS

 

V prípade obchodovania tovarov, služieb a stavebných prác bežne dostupných na trhu zabezpečujeme poradenstvo, zadávanie zákaziek, predkladanie ponúk v rámci modulu Elektronického kontraktačného systému pre dodávateľov a objednávateľov.

Viac

 


Administratívno – právna pomoc verejnosti

 

Náš tím odborníkov a konzultantov z rôznych právnych oblastí Vám kvalifikovane poradí a nájde adekvátne riešenie pre situáciu, v ktorej sa nachádzate. Aj zdanlivo jednoduché úkony

si mnohokrát vyžadujú precíznu prípravu za účelom predchádzania potenciálnym komplikáciám v budúcnosti, resp. aj už vzniknutá komplikácia má so správnym postupom riešenie.

Orientujeme sa na oblasti Obchodného, Občianskeho, Rodinného práva, atď.

Viac