Služby pre záujemcov a uchádzačov

  • monitoring a analýza verejných obstarávaní spadajúcich do portfólia klienta v SR a EÚ,
  • analýza právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania
  • kooperácia so záujemcami pri príprave ponúk alebo ich častí
  • poradenstvo pri príprave žiadostí o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov a pod.,
  • aktívna participácia pri uplatňovaní revíznych postupov vo verejnom obstarávaní (žiadosti o nápravu, námietky)
  • spolupráca pri rokovaniach s verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi
Book