Služby pre zadávateľov zákaziek

 • poradenské a konzultačné služby z oblasti realizácie verejného obstarávania
 • prípravu oznámení používaných vo verejnom obstarávaní
 • realizáciu prieskumu trhu
 • kompletná príprava a realizácia verejného obstarávania
 • plánovanie časových postupov a termínov
 • analýza a opis predmetu zákazky v súčinnosti s verejným obstarávateľom a obstarávateľom
 • príprava jednotlivých dokumentov v rámci verejného obstarávania (vrátane súťažných  podkladov)
 • stanovenie adekvátnych podmienok účasti
 • stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
 • otváranie ponúk
 • vyhodnotenie ponúk
 • riešenie revíznych postupov (príprava odpovedí na žiadosti o nápravu, zastupovanie klienta v konaní o námietkach, komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie)
 • komunikácia s uchádzačmi vo verejnom obstarávaní
 • zabezpečenie realizácie verejného obstarávania cez EKS – Elektronický kontraktačný systém
 • spravovanie profilu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa
 • príprava návrhu zmluvy v súčinnosti s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom
 • uzatvorenie zmluvy v súčinnosti s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom
 • odovzdanie/archivácia kompletnej dokumentácie verejného obstarávania
Hammer