Poradenstvo pri obstarávaní prostredníctvom EKS

  • Registrácia subjektu na portáli Elektronického kontraktačného systému
  • Zadávanie zákaziek
  • Tvorba opisných formulárov podľa požiadaviek klienta
  • Predkladanie / predbežná akceptácia ponúk
  • Realizácia elektronických aukcií
  • Opravné prostriedky
Book