Prečo obstarávať s nami?

Vstupujeme na trh s cieľom realizovať proces verejného obstarávania v súlade so zákonnými a zároveň s morálnymi hodnotami. Sme presvedčení, že s potrebnou dávkou vedomostí, zručností a kreativity, je možné zrealizovať akýkoľvek projekt k vzájomnej spokojnosti zúčastnených strán.

Jadro našej spoločnosti tvorí tím odborníkov pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania, s dlhoročnými skúsenosťami s účasťou v procese verejného obstarávania v postavení záujemcu/uchádzača, obstarávateľa a v neposlednom rade aj v postavení kontrolného orgánu. Skúsenosti z rôznych perspektív nám ukázali všadeprítomné nedostatky, ktoré v najlepšom prípade proces predlžovali a tým tej – ktorej strane spôsobovali neúmerné náklady v podobe času a financií. V najhoršom prípade viedli až k úplnému zrušeniu procesu obstarávania.

Dôvodom komplikácií boli častokrát chyby spočívajúce v neznalosti zákona, resp. v neschopnosti správnej interpretácie zákona a následného opomenutia povinností. Pre mnohých zdanlivo povinnosti končia obstaraním predmetu zákazky – no nie je tomu tak.

Prečo prichádzame práve teraz?

Potrebu profesionálneho zastrešenia procesu verejného obstarávania sme ešte vo väčšej miere pocítili z aplikačnej praxe nového zákona o verejnom obstarávaní po 18. Apríli tohto roku. Napriek tomu, že zákon odstránil mnoho pretrvávajúcich nezrovnalostí a problémov, priniesol som sebou veľké množstvo noviniek, ktoré vyžadujú detailný prístup za účelom ich adekvátneho používania. A práve na schopnosť detailne sa venovať danej problematike negatívne ovplyvňuje významný faktor – čas. Nedostatok času zamestnancov z dôvodu ich zodpovednosti najmä za inú agendu toho – ktorého subjektu zapríčiňuje chybovosť s neželanými dôsledkami vo verejnom obstarávaní.

Prinášame Vám profesionalitu prameniacu z dlhoročných skúseností a neustálom vzdelávaní sa v aktuálnych otázkach verejného obstarávania v spojení s právnym a ekonomickým backgroundom stálych členov nášho tímu. A čo prinášame Vašim zamestnancom, prípadne priamo Vám? Čas, čas investovateľný do iných projektov a na zveľaďovanie iných oblastí Vašej ekonomickej činnosti.

Tešíme sa na zmysluplnú spoluprácu s Vami.

S úctou,

Váš tím PROCURIA, s.r.o.

Posledné články

20. Júna 2016
Prečo obstarávať s nami?